Komplexné architektonické a inžinierske riešenia

KOMPLEXNÉ
ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE
RIEŠENIA

FIREMNÝ PROFIL
STAVOPROJEKT PREŠOV

Stavoprojekt s.r.o. Prešov je architektonická, projektová a inžinierska spoločnosť poskytujúca komplexné služby investorom, stavebným firmám a vlastníkom nehnuteľností. Zabezpečuje kompletnú projektovú dokumentáciu vo všetkých profesiách vlastnými kapacitami. Projektuje budovy pozemného staviteľstva, inžinierske stavby, rozsiahle líniové stavby. Stavoprojekt sa dlhodobo zaoberá problematikou energetickej hospodárnosti budov. Má vyškolených a certifikovaných pracovníkov na vydávanie energetických certifikátov budov.

Ponúkame aj komplexné planografické služby od skenovania výkresov až po vytlačenie, rozmnoženie a kompletizáciu projektovej dokumentácie. Ponúkame tiež veľkoplošné farebné skenovanie výkresov a máp.

Naši projektanti sú autorizovaní architekti a inžinieri s dostatočnou praxou pre tvorbu aj tých najnáročnejších stavebných zámerov.

PROJEKTOVÝ ATELIÉR

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické
poradenstvo v týchto profesiách

01.

ARCHITEKTÚRA

Architektonické návrhy,
interiéry, vizualizácie

02.

POZEMNÉ STAVBY

Architektonicko-stavebné riešenie,
stavebná fyzika,energetická
hospodárnosť budov
a energetické audity budov

03.

ELEKTROINŠTALÁCIA

Umelé osvetlenie
a silnoprúdové rozvody,
bleskozvody,
vonkajšie rozvody

04.

STATIKA

Statické výpočty,
expertízne posudky,
výkresy tvaru
a výstuže

05.

VYKUROVANIE

Vykurovacie systémy v budovách,
kotolne s kompletným technologickým vybavením,
vykurovacie systémy na báze obnoviteľných zdrojov energií,
návrhy konštrukčného riešenia nízkoenergetických domov
a energeticky pasívnych domov

06.

ZDRAVOTECHNIKA

Riešenie vnútorného
vodovodu a kanalizácie

07.

DOPRAVA, TERÉNNE
A SADOVÉ ÚPRAVY

Komunikácie, dopravné značenie,
parkoviská, ihriská, oplotenie,
spevnené plochy

08.

VONKAJŠIA
KANALIZÁCIA,
VODOVOD

vonkajšia kanalizácia (gravitačná, podtlaková),
kanalizačné prípojky, žumpy, septiky, ČOV (čističky odpadových vôd),
prečerpávacie systémy splaškových vôd,
vonkajšie vodovody, vodovodné prípojky.

09.

PLYNOVOD

vonkajšie plynovody, plynové prípojky,
vnútorné plynovody

10.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ
A MANAŽMENT
STAVIEB

vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia,
kolaudačného rozhodnutia, zastupovanie investora
voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)

ROZMNOŽOVŇA

Rozmnožovňa ponúka komplexné planografické služby od skenovania výkresov
až po vytlačenie, rozmnoženie a kompletizáciu projektovej
dokumentácie. Ponúkame tiež veľkoplošné farebné skenovanie výkresov a máp.

MALOFORMÁTOVÉ PRACOVISKO

Do formátu A3 vrátane.

VEĽKOFORMÁTOVÉ PRACOVISKO

Formáty väčšie ako A3.

 

 Zákazníkom ponúkame možnosť zvlášť pri väčších zákazkách vopred si vypočítať celkovú konečnú cenu zákazky tak, že po stlačení tlačidla s názvom VÝPOČET CENY ZÁKAZKY, sa Vám otvorí súbor “cennik_stavoprojekt.xls”. Potom už stačí dosadiť do excelovského formulára do príslušných políčok potrebné počty formátov a na základe vopred definovaných skrytých funkcií, excel Vám vypočíta výsledok.

 

KONTAKT

STAVOPROJEKT, s.r.o.
PREŠOV

Jarková ul. č. 31,
080 01 Prešov

IČO: 31705286
DIČ: 2020523494
IČ DPH: SK 2020523494

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vl. č. 2239/P

KONTAKTNÝ FORMULÁR